0 2256 4000 ต่อ 81105
champscenter@chula.md

ศูนย์ CHAMPS คว้าการรับรองในระดับนานาชาติ

ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย คว้าการรับรองในระดับนานาชาติ

ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย คว้าการรับรองในระดับนานาชาติ

          รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ CHAMPS ร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษ “ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย คว้าการรับรองในระดับนานาชาติ” เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (ศูนย์ CHAMPS) ได้รับ Official Accreditation (Provisional) จาก SSH — Society for Simulation in Healthcare สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในระดับนานาชาติ พร้อมทั้ง พาผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมศูนย์ CHAMPS ณ ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ รับชม Virtual Tour ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง ที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 16 อาคาร ส.ธ. โดยมี รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข กรรมการและเลขานุการศูนย์ CHAMPS และ พญ.พิชญ์ชณัณ อบเชยเทศ แพทย์ช่วยสอน ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ CHAMPS ชั้น 11 โถงเชื่อมระหว่างโซนบี และซี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
          โดยการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในระดับนานาชาติ ที่ทางศูนย์ CHAMPS ได้รับนี้ เป็นการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงด้านสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของโลกและทวีปเอเชีย เช่น ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงด้านสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยดุ๊กร่วมกับมหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ (Duke-NUS) และ มหาวิทยาลัยการแพทย์ไทเป (TMU) เป็นต้น ส่วนศูนย์ CHAMPS นับเป็นศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงด้านสุขภาพของ “โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย” ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว
          รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมที่ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีเอกลักษณ์ และมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันองค์กรได้มีการพัฒนาต่อยอด นำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้ง ได้พัฒนานวัตกรรมการบริการ รวมทั้งการรักษา จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการแพทย์ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตอีกด้วย เช่นเดียวกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ ศูนย์ CHAMPS (Chulalongkorn Healthcare Advanced Multi-Profession Simulation Center) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนา ฝึกฝนทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย เพราะทุกชีวิตมีค่าและมีความหมาย
          ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่าวว่า “ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์” หรือ ศูนย์ CHAMPS คือการร่วมกันระหว่าง 2 ศูนย์ฯ คือ ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง (Clinical Skills and Simulation Center: CSSC) และศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง (Simulation and CPR Training Center: SCTC) โดยมีการจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งศูนย์ CHAMPS ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ ผู้ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจำลองเหตุการณ์ผู้ป่วย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่นิสิตแพทย์ หรือแพทย์ พยาบาล ที่เข้ารับการฝึกจะได้ทดลองปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
          การบริการของศูนย์ฯ เปิดให้มีการฝึกทักษะพื้นฐานทั่วไป เช่น การฝึกแทงเข็ม น้ำเกลือ การฝึกกู้ชีพ ไปจนถึงการทำหัตถการที่ซับซ้อน อาทิ การผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง การผ่าตัดโรคตา โรคหัวใจ หรือสมอง เป็นต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ให้คล่องแคล่ว ทั้งยังสามารถฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองได้หลายครั้งจนมีทักษะ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ซึ่งหุ่นจำลองของศูนย์ฯ สามารถปรับฟังก์ชันความเจ็บป่วย ให้เหมาะสมกับความต้องการฝึกฝน พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง การถ่ายทำวิดีโอการเรียนการสอนแบบ 3 มิติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR มาช่วยเพิ่มความเสมือนจริงในการฝึกฝนทักษะเพื่อให้ก้าวทันต่อการศึกษาในยุคอนาคตอีกด้วย
          ผู้เข้าอบรมยังได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การสนทนากับผู้ป่วย รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ และทักษะการทำงานเป็นทีม (teamwork) ผู้เข้าฝึกอบรมทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง จากโอกาสได้ฝึกทักษะต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมด ทั้งก่อนและหลังพบกับผู้ป่วยจริง นอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะเพิ่มการให้บริการฝึกทักษะและหัตถการชั้นสูงเฉพาะทาง
          ข่าวดีล่าสุด คือ ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ ศูนย์ CHAMPS ได้รับ Provisional Official Accreditation จาก SSH — Society for Simulation in Healthcare (Washington, DC) ซึ่งเป็นการรับรองในระดับนานาชาติว่า การดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ระดับสากล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นับเป็น “Healthcare Simulation Center ของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย” ที่ได้รับการรับรองนี้ ตอกย้ำถึงความสำเร็จและคุณภาพในด้านความทันสมัย และครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
          ทางด้าน ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ กล่าวถึง ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง (Clinical Skills and Simulation Center: CSSC) ว่า ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง ตั้งอยู่ที่ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ CHAMPS โดยสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้สำหรับฝึกทักษะการแพทย์ ให้แก่นิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และบุคลิกภาพ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเด่นของศูนย์ฯ ได้แก่ สามารถรวบรวมบุคลากรที่มีความชำนาญในแต่ละด้านมาทำงานร่วมกัน มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ทำให้ทรัพยากรที่มีจำกัด สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย เช่น เป็นที่ฝึกการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์และแพทย์ทุกระดับ แต่ในช่วงวิกฤต ก็ใช้เป็นที่ฝึกการทำงานกับผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้
          ในขณะที่ ผศ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง ว่า ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง (Simulation and CPR Training Center: SCTC) ตั้งอยู่ที่ชั้น 16 อาคาร ส.ธ. เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ CHAMPS โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ โดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกอบรมที่ใช้เป็นมาตรฐานในสถาบันแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมต่อการเรียนทฤษฎีกับการปฏิบัติงานในผู้ป่วย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน การเรียนการสอนแบบเสมือนจริง (simulation) จึงมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องทันที โดยไม่ต้องไปทดลองกับผู้ป่วย รวมทั้งยังสามารถจำลองสถานการณ์กับโรคหรือภาวะที่พบเจอได้ยากหรือไม่ค่อยได้พบช่วงขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างครบถ้วนกับแพทย์ฝึกหัดทุกกลุ่มการปฏิบัติการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในสายงานพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรระดับอื่นๆ อีกด้วย ในด้านของจุดเด่นของศูนย์ฯ ได้แก่ หลักสูตรมาตรฐานที่หลากหลาย สามารถฝึกปฏิบัติได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกปฏิบัติ จนถึงหลักสูตรระดับลึกเฉพาะทาง สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีประสบการณ์สูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์จำลองการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยศูนย์ฯ มีเครื่องมือเพื่อเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดภาพสถานการณ์ และบันทึกคลิป เพื่อย้อนกลับมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสถาณการณ์จำลอง
          ทางด้าน รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข กล่าวเสริมว่าทิศทางการพัฒนาศูนย์ CHAMPS ในด้านการบริการ คือเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมทักษะทางการแพทย์แบบเสมือนจริงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ให้บริการด้านการฝึกอบรมเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนในด้านการศึกษาและวิจัย จะพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลและฝึกทักษะทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการเรียนรู้ และประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด ซึ่งผลที่จะตามมาคือการรับรองมาตรฐานแบบถาวร “Permanent Accreditation” ในอนาคต
          สำหรับบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าฝึกอบรมกับศูนย์ CHAMPS ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยตรง ที่ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์ (ศูนย์ CHAMPS) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 81105

สามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางอื่นๆ
IG: innovation_mdcu
Line OA: @481hrgro
Twitter: @CHAMPS_Center
Facebook: @champscenter

line