0 2256 4000 ต่อ 81105
cssc.mdcu@chula.md

ประวัติและความเป็นมา


เดิมทีศูนย์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นจากดำริของผู้บริหาร ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (Clinical Skills Center) โดยคำนึงถึงนิสิตแพทย์ว่าในอนาคตจะต้องเป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และบุคลิกภาพ และมีกลยุทธ์ที่ 1.3.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต และปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิต จนกระทั้งปี พ.ศ. 2560 รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก และศูนย์เสมือนทางการแพทย์ ให้รวมหน่วยงาน 2 หน่วยเข้าด้วยกัน คือ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (Clinical Skills Center) และศูนย์พัฒนาทักษะการแพทย์เสมือนจริง (Medical Simulation Training Center) และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง (Clinical Skills and Simulation Center) ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Simulation Center


...
SimMan 3G

หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงแบบไร้สาย

...
Sim Mom

หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง

...
Sim Junior

หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กโต

...
Sim NewB

หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ

...
Baby Sim

หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก

What's new!


...
Ultrasound Pediatric Central Line Training Model

หุ่นจำลองสำหรับฝึกแทงหลอดเลือดดำในเด็ก

...
Infant Airway Management Trainer

หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด

...
Anatomage Table

โต๊ะผ่าตัดเสมือนจริงสอนกายวิภาค

...
Stoma Care Torso

หุ่นฝึกการดูแลทวารเทียมทางหน้าท้อง

...
Ultrasound Examination Training Model (ABDFAN)

หุ่นฝึกการทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

...
Newborn baby

หุ่นจำลองทารกแรกเกิด

...
Stereo fly test

อุปกรณ์การทดสอบภาพสามมิติ

...
Ostomy Model

หุ่นฝึกดูแลทวารเทียมทางหน้าท้อง

...
Philips Lumify

Philips Lumify - Ultrasound on your compatible smart device

กิจกรรม


...
CU VET Skill lab Center เยี่ยมชม CHAMPS Center

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ CHAMPS Center

...
SiMSET เยี่ยมชม CHAMPS Center

ศูนย์ CHAMPS แพทย์จุฬาฯ เปิดบ้านต้อนรับ ศูนย์ SiMSET ศิริราช

...
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ ส่งมอบผิวหนังเทียม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งมอบ ผิวหนังเทียม สำหรับฝึกหัตถการเย็บแผลของภาควิชาศัลยศาสตร์ แก่ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง

...
ศูนย์ฝึกทักษะจำลองทางการแพทย์ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน

ศูนย์ฝึกทักษะจำลองทางการแพทย์ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน

...
ฝ่ายการพยาบาล เยี่ยมชม CSSC

คณาจารย์ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง (CSSC)

...
CU-MEDi เยี่ยมชม Anatomage Table

คณาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมเครื่องโต๊ะผ่าตัดเสมือนจริงสอนกายวิภาค (Anatomage Table)

วิชาเรียนของแต่ละวันท่านอาจารย์และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถติดต่อขอจอง ห้องเรียน ได้ที่เบอร์ 0 2256 4000 ต่อ 81105