0 2256 4000 ต่อ 81105
cssc.mdcu@chula.md

ผู้บริหารและบุคลากร

...
รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ


Assoc. Prof. Wanla Kulwichit, M.D
Associate Dean for Education Innovations and IT

...
ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง


Asst. Prof. Suchai Suteparuk, M.D
Chairman of the Executive Committee of Clinical Skills and Simulation Center

...
นางสาวนิตยา ร่มรื่น

หัวหน้าศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง


Miss Nittaya Romrean, RN
Head of Clinical Skills and Simulation Center

...
นางสาวณัฏฐ์จรีย์ พลวัน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง


Miss Nutjaree Pholwan
Assistant Secretary of Clinical Skills and Simulation Center


...
นพ.ศิรวิชญ์ หิรัญนิรมล

แพทย์ช่วยสอน


Sirawit Hiranniramol, MD
Full-time Simulation Educators

...
นพ.พสุการณ์ สังข์กระแสร์

แพทย์ช่วยสอน


Phasukarn Sungkrasae, MD
Full-time Simulation Educators

...
นพ.ชณัฐ ปิยพงศ์โกวิท

แพทย์ช่วยสอน


Chanut piyapongkowit, MD
Full-time Simulation Educators

...
พญ.เพชรวิภา ณ ตะกั่วทุ่ง

แพทย์ช่วยสอน


Petchvipa natakuatoong, MD
Full-time Simulation Educators

...
พญ.จนัสธา นิตยสุทธิ

แพทย์ช่วยสอน


Janasatha Nittayasuthi, MD
Full-time Simulation Educators

...
นพ.กฤติกัญจน์ นิลสุ

แพทย์ช่วยสอน


Kittikun Nilsu, MD
Full-time Simulation Educators


...
นายบวร สงวนศักดิ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


Mr.Borworn Sanguansak
Officer

...
นางสาวสายสุณี อสุนี ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


Miss Saisunee Asunee na ayudhaya
Educator Officer

...
นายวิชัย ปรีชาหาญ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


Mr.Wichai Prechahan
Officer

...
นายธนาวุฒิ พูนพัฒนาชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


Mr.Tanawut Poonpattanachai
Officer

...
นางสาวจุรีวรรณ คดสำโรง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


Miss Chureewan Kodsumrong
Educator Officer

...
นายวีระศักดิ์ บุญวงษ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา


Mr.Werasak Boonwong
Educator Officer

line